Hướng dẫn sử dụng

Quý khách hàng có thể tải các tài liệu Hướng dẫn sử dụng tại đây

Phiên bản 4

Hướng dẫn sử dụng MyTV trên Smart TV
Hướng dẫn sử dụng MyTV trên Smart box AOSP
HDSD thanh toán trả trước trực tiếp qua App trên Smart TV
HDSD Remote Controller - MyTV Net

EPG

Phiên bản 3

Hướng dẫn sử dụng MyTV trên hệ thống VMP

EPG

Phiên bản 2

Hướng dẫn sử dụng MyTV - Version 4

EPG

Phiên bản 1

Hướng dẫn sử dụng MyTV - Version 2

EPG